Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

“COMPLEXITATEA ŞI DINAMISMUL MEDIULUI DE SECURITATE”

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
 
Bucureşti

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI

 


TEMPLATE LUCRARE - CONFERINTA STRATEGII XXI- CSSAS

  

O persoană poate participa cu maximum 2 comunicări în calitate de autor/coautor. Sunt admise lucrări cu maximum 2 coautori.

Lucrările vor fi evaluate de un comitet ştiinţific internaţional.

Lucrările vor fi publicate în volum cu cod ISSN, în limba engleză, în format electronic și tipărit (tiraj limitat, destinat bibliotecilor universitare) şi vor fi indexate în bazele de date internaţionale ProQuest și CEEOL.
Vor fi publicate lucrările trimise până la termenul stabilit și acceptate în urma evaluării științifice.

Lucrarea va fi trimisă în limba engleză în format electronic, cu extensia ".doc"/".docx" (un singur fişier pentru o lucrare) la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ca attachment, după primirea confirmării de acceptare a titlului şi rezumatului (abstract).
Fişierul se denumeşte în felul următor: "Numele şi prenumele primului autor Nr.lucrare.doc". Exemplu: "Vasilescu Dragos 1.doc"

Publicarea lucrărilor susţinute în cadrul manifestării este condiţionată de respectarea termenelor de expediere a materialelor, de respectarea rigorilor ştiinţifice şi a prezentelor instrucțiuni, precum şi de achitarea contravalorii taxei de participare de către autor în termenul precizat.

U.N.Ap. "Carol I" asigură echipamentele pentru prezentări multimedia.

 

FLUXUL DE PRIMIRE, EVALUARE ŞI ACCEPTARE LUCRĂRI

- trimiterea de către autori a titlului, rezumatului și a cuvintelor-cheie ale lucrării propuse intr-un fișier cu extensia ".doc"/".docx" (prin sistemul de înregistrare on-line a participanţilor la adresa http://www.strategii21.ro/index.php/ro/inregistrare-si-taxe-3), în limbile romănâ și engleză;

- evaluarea de către membrii comitetului ştiinţific internaţional a încadrării titlului şi rezumatului lucrării în tematica conferinţei;

- transmiterea către autori a acceptării/neacceptării titlului şi rezumatului lucrării propuse;

- transmiterea lucrării finale (în limba engleză) către organizator la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- evaluarea ştiinţifică a lucrării de către membrii comitetului ştiinţific internaţional;

- transmiterea către autori a acceptării/neacceptării lucrării – transmiterea unor recomandări în vederea revizuirii lucrării pentru a fi publicată;

- achitarea taxei de participare de către autori, în termenul precizat.

 

                                             GHID DE REDACTARE

PRINCIPALELE CRITERII DE SELECŢIE

 Circumscrierea în aria tematică a conferinței – pandemie și securitate; actori statali şi non-statali în configurarea relaţiilor de putere; apărare națională și reziliență; concepte și teorii strategice; zone de interes strategic; drept internațional umanitar; istorie militară.
 Originalitatea – argumentare proprie; caracter de noutate; să nu fi fost publicat anterior.
 Caracter științific/academic al lucrării – stil neutru, obiectiv, argumentarea afirmațiilor și precizarea tuturor resurselor bibliografice utilizate.
 Bibliografie relevantă, care să cuprindă lucrări de prestigiu şi surse recente, redactată conform modelului prezentat în Ghid.
 Redactarea în limba engleză să corespundă standardelor academice.
 Adecvarea la normele editoriale adoptate de conferință, expuse în continuare.

DIMENSIUNEA ARTICOLULUI ȘI NORME DE EDITARE
 Dimensiunea articolului poate varia între 6 și 12 pagini (25.000 - 50.000 de caractere), incluzând notele de subsol, bibliografia şi figurile.
 Setări pagină: margini 2 cm, format A 4.
 Articolul se va scrie cu font Times New Roman, dimensiune corp 12, spaţiere la 1 rând, cu diacritice.
 Denumirea fişierului în limba română trebuie să conţină numele autorului si titlul articolului şi nu se scrie cu diacritice. Salvarea se va face ca document Word (.doc/.docx).

STRUCTURA ARTICOLULUI
 Titlul articolului (centrat, scris cu majuscule, bold, font 24).
 O prezentare de autor succintă, care să cuprindă următoarele elemente (după caz): grad militar, titlu didactic/cercetare, titlu ştiinţific, prenume, nume, funcţia deţinută la principala afiliere instituţională, în cazul doctoranzilor – domeniul cercetării și universitatea –, oraşul, ţara de reşedinţă, e-mail.
 Un rezumat relevant, de circa 150 de cuvinte (caractere italice).
 6-8 cuvinte-cheie (caractere italice).
 Introducere/Consideraţii preliminare (nu se numerotează).
 Două-patru capitole, eventual subcapitole.
 Concluzii (nu se numerotează).
 Opțional, dacă se consideră util pentru argumentare, pot fi incluse în articol tabele/grafice/imagini, cu trimitere din text către acestea. Pentru a fi asigurată lizibilitatea, acestea vor fi expediate redacției și separat, odată cu articolul, în format .jpeg / .png / .tiff.
În cazul tabelelor, deasupra se scrie, „Tabelul nr. X: titlu", iar în cazul imaginilor eg. hărți, etc., dedesubt se scrie Figura nr. X: titlu". În ambele cazuri, se menţionează sursa (dacă este cazul) dedesubt.


REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
Conform cutumei academice, nu se inseresează referințe bibliografice în Rezumat (Abstract) și Concluzii.
Toate sursele bibliografice citate se indică în limba în care au fost consultate, cu transliterație în caractere latine, unde este cazul (de ex., în cazul folosirii caracterelor chirilice, arabe etc.).
Pentru versiunea articolului în limba engleză recomandăm ca titlurile lucrărilor în limba română să fie traduse, între paranteze, în limba engleză.
Articolul va cuprinde citări în text și bibliografie (în ordine alfabetică), conform The Chicago Manual of Style , din care am exemplificat câteva categorii de lucrări.

CARTE
Bibliografie
Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.
Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.
Citare în text
(Grazer and Fishman 2015, 12)
(Smith 2016, 315–16)

CAPITOL DIN CARTE
În secțiunea dedicată Bibliografiei, includeți intervalul de pagini dedicat capitolului respectiv. În text, menționați paginile corespunzătoare citării.
Bibliografie
Thoreau, Henry David. 2016. "Walking." In The Making of the American Essay, coordonat de John D'Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press.
Citare în text
(Thoreau 2016, 177–78)

ARTICOL
În secțiunea Bibliografie, includeți intervalul de pagini pentru întregul articol. În text, menționați paginile din care ați citat. Pentru articolele consultate online, includeți o adresă URL sau numele bazei de date în secțiunea Bibliografie. Majoritatea articolelor afișează un cod DOI (Digital Object Identifier). Un cod DOI formează un URL permanent care începe cu https://doi.org/
Bibliografie
Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. "Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality." Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.
LaSalle, Peter. 2017. "Conundrum: A Story about Reading."New England Review 38 (1): 95–109. Project MUSE.
Citare în text
(Keng, Lin, and Orazem 2017, 9–10)
(LaSalle 2017, 95)

SURSE INTERNET
Bibliografie
Bouman, Katie. 2016. "How to Take a Picture of a Black Hole." Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like
Google. 2017. "Privacy Policy." Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/
Yale University. n.d. "About Yale: Yale Facts." Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts
Citare în text
(Bouman 2016)
(Google 2017)
(Yale University, n.d.)

ȘTIRI SAU ARTICOL DIN REVISTĂ
Articole din ziar sau preluate de pe pagini de web, din reviste sau de pe bloguri sunt citate în mod similar. În secțiunea Bibliografie se repetă anul, ziua, luna surselor citate. Dacă articolul este consultat online, se include adresa de URL sau numele bazei de date.
Bibliografie
Manjoo, Farhad. 2017. "Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera." New York Times, March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
Mead, Rebecca. 2017. "The Prophet of Dystopia." New Yorker, April 17, 2017.
Pai, Tanya. 2017. "The Squishy, Sugary History of Peeps." Vox, April 11, 2017. http://www.vox.com/culture/2017/4/11/15209084/peeps-easter
Citare în text
(Manjoo 2017)
(Mead 2017, 43)
(Pai 2017)
Pentru mai multe exemple, vă rugăm să consultați The Chicago Manual of Style.

EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ
Evaluarea articolelor se realizează conform procesului double blind peer review, de către cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici specialişti în domeniul în care se circumscrie articolul. Identitatea autorilor nu este cunoscută de evaluatori, iar numele evaluatorilor nu este dezvăluit autorilor.
Concluziile raportului de evaluare sunt aduse la cunoştinţa autorilor, ele reprezentând argumentul pentru acceptarea/respingerea articolelor.
În urma evaluării, există trei posibilităţi:
a) acceptarea articolului spre publicare ca atare sau cu modificări minore;
b) acceptarea articolului spre publicare cu modificări/completări de substanţă sau
c) respingerea articolului.
Aducem la cunoştinţa autorilor că, anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat (www.sistemantiplagiat.ro).

TRIMITEREA ARTICOLELOR
Versiunea în limba engleză a articolului se predă redacţiei în termenul stabilit de comun acord (termen standard: două săptămâni) și va corespunde formei finale a materialului în limba română. Traducerea în limba engleză (British English sau American English, respectând principiul consecvenţei) trebuie să fie completă şi corectă, corespunzătoare standardelor academice, ediţia în limba engleză fiind difuzată comunităţii ştiinţifice internaţionale şi indexată în baze de date internaţionale.

NOTA BENE
Redacţia îşi rezervă dreptul de a face sau de a solicita autorilor modificări ce se impun pe text.
Citatele din lucrări/documente oficiale (legi, tratate etc.) şi din declaraţiile existente în limba engleză ale unor personalităţi trebuie preluate ca atare din original.
Ghilimelele se notează astfel: în limba română „...", iar în limba engleză: "...".
Materialele nu vor conţine informaţii clasificate. Personalul militar şi civil angajat al MApN va trimite materialele destinate publicării însoţite de avizul structurii de securitate al unităţii în care este încadrat autorul.
Responsabilitatea privind conţinutul articolelor revine în totalitate autorilor, în conformitate cu Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.
Articolele publicate sunt supuse legii copyright. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I", indiferent dacă se are în vedere întregul material sau numai o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod şi stocarea în baze de date. Sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea taxelor aferente, dacă este precizată sursa.
Nerespectarea acestor instrucţiuni va atrage respingerea articolului. Trimiterea articolului către redacţie constituie implicit acordul autorului în privinţa celor expuse.